Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti PANTUMA s.r.o.

1.    Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaný společností PANTUMA s.r.o.
Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost PANTUMA s.r.o.,  se sídlem Kozojedy 255, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy, IČO: 27442934, DIČ: CZ27442934, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 111992 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Obchodní podmínky společnosti PANTUMA s.r.o. se řídí dle občanského nebo obchodního zákoníku. Tyto zákony jsou nadřazeny obchodním podmínkám a pokud by docházelo k rozporu mezi obchodními podmínkami občanským nebo obchodním zákonem, vždy platí jen a pouze ustanovení z občanského nebo obchodního zákonu.
2.     Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
3.    Definice pojmů
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Prodávající je obchodní společnost PANTUMA s.r.o.,  se sídlem Kozojedy 255, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy, IČO: 27442934, DIČ: CZ27442934, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 111992. PANTUMA s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
Na zboží jenž není na skladě v ČR u prodejce a nebo jsou s ním spojené služby typu montáž, zapojení a zákazník si jej vysloveně objednal, se podepisuje se zákazníkem písemná kupní smlouva. Součástí kupní smlouvy je přesná definice kupního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, předmět nákupu včetně jeho specifikace, doba dodání, fotodokumentace, stavební připravenost, montážní protokol jenž se bude vyplňovat po montáži, 1.splátka ve výši 50% na daný předmět nákupu včetně souvisejících služeb. V případě, že zákazník podepíše kupní smlouvu a uhradí 1. splátku na předmět nákupu a chce od nákupu zboží jednostranně odstoupit, může požadovat vrácení 1. splátky po dohodě s PANTUMA, s.r.o. Společnost PANTUMA s.r.o. si vyhrazuje právo na smluvní pokutu až do výše 100% složené 1. splátky nebo úhradu nákladů spojených s objednáním zboží pro zákazníka, na základě jeho závazné objednávky a následného odstoupení od zakoupení.
4.     Platba - Způsoby platby
-hotově při převzetí na provozovně společnosti, nebo na jiném místě dle vzájemné dohody.
-převodem z účtu (na účet dle zálohové faktury)
-platba na dobírku
-platba kartou na eshopu prodávajícího

5.     Cena zboží
Součástí ceny zboží je i recyklační poplatek (je již zahrnut v koncové ceně zboží).
6.     Přeprava zboží - Doprava
Dopravu rozdělujeme dle váhy zboží a dle kategorie (pokud se jedná o sanitu - například vany, boxy, sauny, vířivky - včetně montáže, je třeba dohodnout telefonicky). V případě nejasnosti do které kategorie spadá Vámi vybrané zboží kontaktujte naši společnost emailem, telefonicky nebo formuláře pro zaslání dotazu.

Balíková přeprava zboží s váhou do 30kg a rozměry vnějšího obalu součtu tří stran do 300cm,
Doprava po celé ČR za 120 Kč při platbě předem na účet společnosti. Doprava plus dobírka po celé ČR za 170Kč.   Tato služba je poskytována obchodním balíkem České Pošty.
Paletová přeprava zboží s váhou zboží od 30kg a objemem do 1m3
Řeší se paletovým rozvozem společností DACHSER. Doprava po celé ČR za 800 Kč při platbě předem na účet společnosti. Doprava plus dobírka po celé ČR za 1000 Kč

Paletová přeprava zboží s váhou zboží od 30kg a objemem nad 1m3
Řeší se paletovým rozvozem společností DACHSER. Doprava po celé ČR za 1000 Kč při platbě předem na účet společnosti. Doprava plus dobírka po celé ČR za 1200 Kč
Doprava po Praze - paušál 800 Kč. Doprava mimo Prahu - 12Kč za km tam a zpět bez stěhování.
Stěhování nadrozměrného zboží do 120Kg je za paušální poplatek  600Kč.
Stěhování nadrozměrného zboží nad 120Kg - je za individuální poplatek vzhledem k místně příslušným podmínkám a zda  bude potřeba manipulační technika .
7.     Převzetí zásilky
Doporučujeme:
a) V případě, že je zboží viditelně poškozeno, zásilku vůbec nepřebírat. Zásilka se pak vrátí k nám a Vám je zasláno jiné zboží. Takto poškozenou zásilku my pak reklamujeme u přepravce.
Pokud je u zásilky poškozen obal jen  z části - povrchově, je možné zásilku převzít s výhradou, zkontrolovat s přepravce zboží - rozbalit jej a sepsat s přepravcem zápis o poškození.
b) V případě, že zjistíte, že dodaný výrobek je nefunkční, je toto řešeno jako reklamace.
8.    Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
9.     Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).
10.     Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
•    na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
•    na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
•    na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
•    na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
•    na dodávku novin, periodik a časopisů,
•    spočívajících ve hře nebo loterii.
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.
11.    Zpětný odběr elektrospotřebičů
Konkrétní výše příplatků a místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu:
•    EKO-KOM a.s. – zpětný odběr obalů
12.    Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 7. března 2011
Váš košík

Váš košík je prázdný

Proč vybrat nás ?

01 Dovoz přímo k Vám
Dovezeme objednané dřevěné pelety přímo až k Vám domů

02 Nejkvalitnější dřevěné pelety
Nejvyšší jakost po celý rok, topte s námi levně, kvalitně a ekologicky

03Jednoduchá online objednávka
Objednejte si dřevěné pelety bez starostí a v klidu Vašeho domova

Hlavní zásady naší spolupráce se zákazníky:

  • Dlouhodobá spolupráce a velké objemy dřevěných pelet
  • Bezkonkurenční ceny, profesionalita a přístup k zákazníkovi
  • Nabízíme výhradně dřevěné pelety vysoké kvality s certifikací

Reklama